Volksuniversiteit Papendrecht

Bestellijst

Geen bestellingen

ALGEMENE VOORWAARDEN

TIJDELIJKE MAATREGEL: SCANNEN QR-CODE
Vanaf 6 november 2021 zijn wij i.v.m. de coronamaatregelen verplicht uw QR-code te scannen. U  mag ook een resultaat van een gratis test-voor-toegang laten zien.
Indien u na 6 november inschrijft, geeft u door het tekenen van de Algemene Voorwaarden aan dat u van deze maatregel op de hoogte bent en mag dat geen reden zijn tot annuleren.
Zodra wij weer vrijgesteld worden van deze maatregel vervalt dit punt.

ALGEMEEN
Activiteiten van de Volksuniversiteit staan open voor iedereen, dus ongeacht leeftijd, vooropleiding of nationaliteit. Bij inschrijving van een minderjarige is wel toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger vereist.

PRIVACY
Wij werken volgens de regels en voorwaarden zoals gesteld in de wet bescherming persoonsgegevens. Bij inschrijving worden de daarbij door u verstrekte persoonsgegevens zorgvuldig opgeslagen en gebruikt volgens het vastgestelde en openbare Privacyreglement van de Volksuniversiteit (link)

Indien er sprake is van het vastleggen van beelden van personen tijdens het volgen van activiteiten die door ons georganiseerd zijn, worden daarover vooraf afspraken gemaakt.

INSCHRIJVING
· Uw inschrijving wordt pas geaccepteerd nadat we uw volledig ingevulde inschrijfformulier hebben ontvangen.
· Plaatsing voor een cursus geschiedt in volgorde van ontvangst.
· U krijgt uiterlijk 10 dagen voor aanvang schriftelijk bericht of uw cursus wel/niet doorgaat, tenzij we anders met u hebben afgesproken.
· Wanneer een cursus is volgeboekt, wordt u desgewenst op de wachtlijst geplaatst. Bij voldoende belangstelling onderzoeken we de mogelijkheid om een extra cursus te organiseren. We     berichten u daarover.
· Een wijziging in uw adres, emailadres of telefoonnummer dient u zo spoedig mogelijk schriftelijk aan ons door te geven. Eventuele gevolgen van het niet tijdig melden van een wijziging zijn volledig voor eigen rekening en risico.

ANNULERING
· Bij onvoldoende deelname/belangstelling wordt een cursus geannuleerd. Dit maken we 10 dagen voor aanvang bekend. U ontvangt uw reeds betaalde cursusgeld binnen 10 werkdagen na de officiële startdatum retour. Indien uw IBAN-nummer niet bekend is bij ons dient u dit zelf aan ons door te geven.
· Een les die wegens afwezigheid van de docent niet door kan gaan wordt aan het eind van de cursus ingehaald.

RESTITUTIE
· Verzuim van lessen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het cursusgeld. In geval van een ernstige ziekte kunt u in overleg met ons het geld van de gemiste lessen reserveren voor een andere cursus. Dit voor u gereserveerde bedrag dient binnen één jaar besteed te worden.

REGELS voor KOSTELOZE ANNULERING
· Tot 14 dagen vóór de geplande startdatum kunt u kosteloos annuleren. U dient dit schriftelijk door te geven (via brief of e-mail). Telefonische afmeldingen worden niet als geldig beschouwd.
· Vanaf de 14e dag vóór de geplande startdatum is kosteloos annuleren niet meer mogelijk, u blijft het volledige cursusgeld verschuldigd. Ook indien u geen incassomachtiging heeft afgegeven of deze intrekt.
· Wie slechts 5 dagen voor aanvang van de cursus annuleert is behalve het cursusgeld ook verplicht de aan de docent te betalen materialen te vergoeden.

CONTINUITEIT VAN LESSEN o.a. bij overmacht
Lessen die uitvallen door extreme weersomstandigheden en andere uitzonderlijke omstandigheden die buiten de invloed van de Volksuniversiteit liggen, worden niet of beperkt ingehaald en restitutie is niet mogelijk.

Als door overmacht (bijv. in geval van overheidsmaatregelen, zoals een lockdown) de cursussen op locatie geen doorgang kunnen vinden, wordt meteen, daar waar mogelijk, overgeschakeld op online-lessen. Overschakeling op online-lessen door overmacht geeft geen recht op restitutie van cursusgeld.

AANSPRAKELIJKHEID
Volksuniversiteit Papendrecht is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen. Evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde lessen en andere activiteiten.

AKKOORDVERKLARING
Door inschrijving en betaling van het cursusgeld wordt u geacht bekend en akkoord te zijn met bovengenoemde algemene voorwaarden.

 

Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld door het bestuur van Volksuniversiteit Papendrecht op 7 juni 2021.