Nieuwsbrief

E-mailadres van de abonnee.
Schrijf in voor de nieuwsbrief

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen
Activiteiten van de Volksuniversiteit staan open voor iedereen, ongeacht leeftijd, vooropleiding of nationaliteit.

PRIVACY
Bij inschrijving worden de daarbij beschikbare gestelde persoonsgegevens zorgvuldig opgeslagen en gebruikt volgens het vastgestelde en openbare Privacyreglement van de Volksuniversiteit (link)

INSCHRIJVINGEN
· Uw inschrijving wordt pas geaccepteerd als uw inschrijfformulier volledig is ingevuld.
· Plaatsing voor een cursus geschiedt in volgorde van ontvangst.
· U krijgt uiterlijk 10 dagen voor aanvang schriftelijk bericht of uw cursus wel/niet doorgaat, tenzij we anders met u overleggen.
· Wanneer een cursus is volgeboekt, wordt u op een wachtlijst geplaatst. Bij voldoende belangstelling onderzoeken we de mogelijkheden om een extra cursus te organiseren. We berichten u hierover.
· Bij onvoldoende deelname wordt een cursus geannuleerd. Dit maken we 10 dagen voor aanvang bekend. U krijgt uw geld binnen 10 werkdagen na de officiële startdatum retour. Indien uw IBAN-nummer niet bekend is bij ons dient u dit zelf door te geven.
· Een les die wegens afwezigheid van de docent moet worden geannuleerd wordt aan het eind van de cursus ingehaald.
· Verzuim van lessen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het cursusgeld. In geval van een ernstige ziekte kunt u in overleg met ons het geld van de gemiste lessen reserveren voor een andere cursus. Dit bedrag moet binnen één jaar gebruikt worden.

ANNULERING
· Bij onvoldoende belangstelling behouden wij ons het recht een cursus te annulering, u ontvangt daarover bericht uiterlijk 10 dagen voor aanvang
· Tot 14 dagen vóór de geplande startdatum kunt u kosteloos annuleren. U dient dit schriftelijk door te geven (via brief of e-mail). Telefonische afmeldingen worden niet als geldig beschouwd.
· Vanaf de 14e dag vóór de geplande startdatum is kosteloos annuleren niet meer mogelijk, u blijft het volledige cursusgeld verschuldigd. Ook indien u geen incassomachtiging heeft afgegeven of deze intrekt.
· Wie slechts 5 dagen voor aanvang van de cursus annuleert is behalve het cursusgeld ook verplicht de aan de docent te betalen materialen te vergoeden.

 

RESTITUTIE
Tot 14 dagen voor aanvang van de cursus krijgt u bij annulering het volledige bedrag retour. Lessen die uitvallen door extreme weersomstandigheden en andere uitzonderlijke omstandigheden die buiten de invloed van de Volksuniversiteit liggen, worden niet of beperkt ingehaald en restitutie is niet mogelijk.

CONTINUITEIT VAN LESSEN
Als we door overmacht (bijv. in geval van overheidsmaatregelen zoals een lockdown) de cursussen op locatie geen doorgang kunnen vinden wordt meteen, daar waar mogelijk, overgeschakeld op online lessen. Overschakeling op online lessen door overmacht geeft geen recht op restitutie van cursusgeld.

AANSPRAKELIJKHEID
Volksuniversiteit Papendrecht is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen. Evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde lessen en andere activiteiten.

AKKOORDVERKLARING
Door inschrijving en betaling van het cursusgeld verklaar je akkoord te gaan met bovengenoemde inschrijvingsvoorwaarden